***ยินดีต้อนรับเข้าสู่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย***


  »
 Home

  » Contact Us

  » ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

  » ประวัติความเป็นมา

  » กรอบการดำเนินงาน

  » หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร

  » คณะผู้บริหารประจำคณะ

  » คณะกรรมการประจำคณะ

  » คณะกรรมการวิชาการคณะ

  » คณาจารย์ประจำคณะ

  » กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะ

  » บุคลากรประจำคณะ

  » ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

  » จุลสารดอกฝ้าย

  » ปฏิทินกิจกรรมคณะ

  » จำนวนนิสิตนักศึกษา

 » ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ

 » 
จรรยาบรรณของนักวิจัยสำหรับคณาจารย์

 » อัตลักษณ์ไทเลย
 

เว็บวิชาการคณะวิทยาการจัดการ
คลิ๊ก !! http://fon.man.lru.ac.th/myweb/

ด้วยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภ้ฏเลย
ได้จัดทำสื่อรณรงค์ปลูกฝังความมีวินัยสำหรับนักศึกษา
ภายใต้คำขวัญ "แต่งกายดี ขี่ตามกฎ"
เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านความมีระเบียบวินัยสำหรับนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้สำนึกรู้และตระหนักในความมีวินัย
และเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีภายในมหาวิทยาลัย
คณะวิทยาการจัดการ มหาิวิทยาลัยราชภัฏเลย
จึงขอเผยแพรข้อมูลข่าวสารเพื่อเป็นประโยชน์แก่นิสิตนักศึกษาต่อไป
Spot คลิ๊ก!!!

งาน ราตรีสีแสด “30 ปี คณะวิทยาการจัดการ”
วันที่ 30-31 มกราคม 2558
สนใจติดต่อสั่งจองโต๊ะ ได้ที่
เบอร์ 042-835231 มือถือ 081-5453329


กำหนดการ
วันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2558

- ชมมัลติมิเดีย “กว่าจะเป็นคณะวิทยาการจัดการ”
- พิธีเปิด และบรรยายพิเศษ
- มอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น
- เสวนาทางวิชาการ
- แข่งขันทักษะทางวิชาการ
- กิจกรรมของสาขาวิชาต่างๆ
- Motor Show

วันเสาร์ที่ 31 มกราคม 2558

- กิจกรรม “รักษ์โลกร่วมปั่นจักรยาน 2 ล้อ”
เส้นทาง จากคณะวิทยาการจัดการถึงศาลากลางจังหวัดเลย
และกลับมาคณะวิทยาการจัดการ
- งานราตรีสีแสด 30 ปี คณะวิทยาการจัดการ

ชมรมศิษย์เก่า
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย*** ลงทะเบียน ศิษย์เก่า วจ.เชิืญค่ะ ***
ดูรายละเอียด คลิ๊ก!!!

แจ้งนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556
ขอความร่วมมือนักศึกษากรอกแบบสำรวจภาวะการณ์มีงานทำ
ด่วน !!!!
แบบฟอร์มสำรวจภาวะการณ์มีงานทำ คลิ๊ก!!

E-mail : noinar_6@hotmail.com
หรือทางไปรษณีย์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
234 ถ.เลย-เชียงคาน ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย 42000


27 พ.ย. 2557  สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนาอาชีพ
สำหรับชุมชนของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี "การจัดการทำน้ำพริกและสบู่"
โดยความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเลยและสาขาวิชาการบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเลย ภาพกิจกรรม

30-31 ต.ค. 2557  คณะวิทยาการจัดการ ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดโพนค่าย บ้านโพนค่าย
ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย ภาพกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรม "พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเืพื่อการสื่อสาร"
ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาพกิจกรรม

18-21 ต.ค. 2557  การซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึึกษา 2555-2556 ภาพกิจกรรม

15-16 ก.ย. 2557  คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
"เรื่องการจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับหน่วยงาน" วิทยากรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา งามสุทธิ
ณ ห้องประชุมศรีสองรัก คณะวิทยาการจัดการ ภาพกิจกรรม  

310 ส.ค. 2557 สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนาศิษย์เก่าสู่การเป็นนักบัญชีมืออาชีพ
ณ ห้องประชุมชั้น ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ภาพกิจกรรม  

20 ส.ค. 2557  คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมคณาจารย์ ครั้งที่ 1/2557 ณ ห้องประชุมศรีสองรัก
ภาพกิจกรรม  

10 ส.ค. 2557  กิจกรรมไหว้ครูและสานสัมพันธ์น้องพี่ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ (ภาคพิืเศษ) ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาราชภัฏเลย
จังหวัดขอนแก่น ภาพกิจกรรม  

6 ส.ค. 2557  กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 และกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ คณะวิทยาการจัดการ
ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ภาพกิจกรรม

6 ส.ค. 2557  คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ เข้าตรวจการดำเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ ประจำการศึกษา 2556 ภาพกิจกรรม  

30 ก.ค. 2557  สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการ "สานสัมพันธ์น้องพี่บัญชี" ภาพกิจกรรม

25 ก.ค. 2557  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2557 ภาพกิจกรรม

23 ก.ค. 2557  คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มาเยี่ยมผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการและประธานสาขาวิชา และหัวหน้างาน
เพื่อรับทราบนโยบายการบริหารในการพัฒนามหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมศรีสองรัก คณะวิทยาการจดัการ ภาพกิจกรรม

21 ก.ค. 2557  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
จัดโครงการอบรม เรื่อง " หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ จรรยาบรรณต่ออาชีพอาจารย์
และปัญหาพร้อมแนวทางแก้ไข
ภาพกิจกรรม

5 ก.ค. 2557 สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
จัดโครงการปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ภาคพิเศษ ศูนย์เลย หมู่เรียน กศ.บ.5503
ณ อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 19)
ภาพกิจกรรม 

3 ก.ค.2557 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิับัติการ "การพัฒนาความรู้ศิษย์เก่า ด้านภาษาจีนสำหรับธุรกิจในการสื่อสารเพื่อรองรับ AEC"ภาพกิจกรรม

4 มิ.ย. 2557 รับรายงานตัวนักศึกษารอบทั่วไป ภาพกิจกรรม

27-28 พ.ค. 2557 คณะวิทยาการจัดการ มหาิวิทยาลัยราชภัฏเลย
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิับัติการ เรื่อง "เทคนิคการเขียน รายงานวิจัยและการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อการตีพิมพ์"
วิทยากรโดย รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัต และ ดร.ชยงการ ภมรมาศ ภาพกิจกรรม 27 พ.ค. 2557 ,
ภาพกิจกรรม 28 พ.ค. 2557

10 เม.ย. 2557 คณะวิทยาการจัดการ มหาิวิทยาลัยราชภัฏเลย
จัดงานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557 ภาพกิจกรรม

2-4 เม.ย. 2557 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาิวิทยาลัยราชภัฏเลย
ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยแห่งชาติดงโดก ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ภาพกิจกรรม

21-23 มี.ค. 2557 คณะวิทยาการจัดการ มหาิวิทยาลัยราชภัฏเลย
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา(มคอ.3,4,5,6,7)
ณ ห้องประชุมศรีสองรัก คณะวิทยาการจัดการ ภาพกิจกรรม


21-23 มี.ค. 2557 สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ ภาพกิจกรรม
 
21 มี.ค. 2557 สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ณ ห้องประชุมศรีสองรัก คณะวิทยาการจัดการ ภาพกิจกรรม  

20-23 มี.ค. 2557 โครงการศึกษาดูงานการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและโลจิสติกส์
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
หมู่เรียน บธ ๕๖๐๑ และหมู่เรียน บธ ๕๖๐๒ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ณ ท่าเรืือแหลมฉบัง ภาพกิจกรรม  

13-14 มี.ค. 2557 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำเอกสารประกอบการสอนและตำรา วิทยากรโดย ผศ.ศศิธร ขันติธรางกูร
และการบรรยายเรื่องจริยธรรมทางวิชาการ วิทยากรโดย รศ.ชาคริต อนันทราวัน
ณ ห้องประชุมศรีสองรัก คณะวิทยาการจัดการ ภาพกิจกรร

5 มี.ค. 2557 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและแลกเปลี่่ยนเรียนรู้ศิษย์เก่ากับนักศึกษาปัจจุบันประจำปีการศึกษา 2556
สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด ภาพกิจกรรม

26 ก.พ. 2557 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดโครงการบริการวิชาการ
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มีการจัดนิทรรศการต้านยาเสพติด
ณ ชั้น 2 ห้องโถงเอนกประสงค์ ตึก 19 และกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ และห่างไกลยาเสพติด
สนองนโยบายสถานศึกษ 3D กิจกรรม Management Science Healthy Day ต่อต้านยาเสพติด
ณ ลานเอนกประสงค์หน้าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาพกิจกรรม

10 ก.พ. 2557 สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการบริการวิชาการ
"เผยแพร่ความรู้เศรษฐกิจพอเพียง สร้างความรู้ สร้างรายได้สู่ชุมชน และบูรณาการให้ชุมชนเข้มแข็ง"
ให้กับชุมชนบ้านดอนบม จังหวัดขอนแก่น ณ โรงเีรียนบ้านดอนบม ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ภาพกิจกรรม
 
7 ก.พ. 2557 สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านงานสารบรรณ ณ ห้อง CL107 ศูนย์การศึกษามหาวิทาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น
ภาพกิจกรรม

25 ม.ค. 2557 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
ร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการทางคอมพิวเตอร์ ณ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามภาพกิจกรรม

22 ม.ค. 2557 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
โครงการบริการวิชาการเรื่อง การพัฒนาทักษะความรู้ทางด้านฮาร์ดแวร์และสื่อสัญญาณ
ณ โรงเรียนเทศบาล๕ บ้านหนองผักก้าม อำเภอเมือง จังหวัดเลย ภาพกิจกรรม

15 ม.ค. 2557 สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ
จัดโครงส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม
"ผ้าป่าหนังสือธรรมมะและเครื่องกันหนาวสำหรับพระสงฆ์" ณ วัดโพนค่าย บ้านโพนค่าย อ.เมือง จ.เลย ภาพกิจกรรม
 
  


  » งานบัณฑิตศึกษาประจำคณะ

  » สาขาวิชาการบัญชี

  » สาขาวิชาการจัดการ

  » สาขาวิชาการตลาด

  » สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

  » สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

  » สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

  » สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  » สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
  » รายงานประจำปี

  » รานงานประเมินตนเอง (SAR)

  » ระบบบริการการศึกษา

....ตอบแบบสอบถาม
คลิ๊ก!!!!!...

จำนวนผู้เข้าชม

visit counter for blogspot

เริ่ม วันที่ 6 สิงหาคม 2552สงวนลิขสิทธิ์ @ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
234 ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 โทร. 0-4283-5231