<ยินดีต้อนรับต้อนรับสู่  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย>

  » Home

  » Contact Us

  » ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

  » ประวัติความเป็นมา

  » กรอบการดำเนินงาน

  » หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร

  » คณะผู้บริหารประจำคณะ

  » คณะกรรมการประจำคณะ

  » คณะกรรมการวิชาการคณะ

  » คณาจารย์ประจำคณะ

  » กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะ

  » บุคลากรประจำคณะ

  » ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

  » จุลสารดอกฝ้าย

  » ปฏิทินกิจกรรมคณะ

  » จำนวนนิสิตนักศึกษา

  » ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการเว็บวิชาการคณะวิทยาการจัดการ
คลิ๊ก !! http://fon.man.lru.ac.th/myweb/
 

ชมรมศิษย์เก่า
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย*** ลงทะเบียน ศิษย์เก่า วจ.เชิืญค่ะ ***
ดูรายละเอียด คลิ๊ก!!!

 
 

แจ้งนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556
ขอความร่วมมือนักศึกษากรอกแบบสำรวจภาวะการณ์มีงานทำ
ด่วน !!!!
แบบฟอร์มสำรวจภาวะการณ์มีงานทำ คลิ๊ก!!
E-mail : noinar_6@hotmail.com
หรือทางไปรษณีย์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
234 ถ.เลย-เชียงคาน ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย 42000

 

10 เม.ย. 2557 คณะวิทยาการจัดการ มหาิวิทยาลัยราชภัฏเลย
จัดงานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557 ภาพกิจกรรม  
 

2-4 เม.ย. 2557 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาิวิทยาลัยราชภัฏเลย
ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยแห่งชาติดงโดก ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ภาพกิจกรรม  
 

21-23 มี.ค. 2557 คณะวิทยาการจัดการ มหาิวิทยาลัยราชภัฏเลย
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา(มคอ.3,4,5,6,7)
ณ ห้องประชุมศรีสองรัก คณะวิทยาการจัดการ
ภาพกิจกรรม  
 


21-23 มี.ค. 2557 สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ ภาพกิจกรรม

 
 
21 มี.ค. 2557 สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ณ ห้องประชุมศรีสองรัก คณะวิทยาการจัดการ ภาพกิจกรรม  
 

20-23 มี.ค. 2557 โครงการศึกษาดูงานการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและโลจิสติกส์
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
หมู่เรียน บธ ๕๖๐๑ และหมู่เรียน บธ ๕๖๐๒ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ณ ท่าเรืือแหลมฉบัง ภาพกิจกรรม  
 

13-14 มี.ค. 2557 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำเอกสารประกอบการสอนและตำรา วิทยากรโดย ผศ.ศศิธร ขันติธรางกูร
และการบรรยายเรื่องจริยธรรมทางวิชาการ วิทยากรโดย รศ.ชาคริต อนันทราวัน
ณ ห้องประชุมศรีสองรัก คณะวิทยาการจัดการ ภาพกิจกรรม  
 

5 มี.ค. 2557 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและแลกเปลี่่ยนเรียนรู้ศิษย์เก่ากับนักศึกษาปัจจุบันประจำปีการศึกษา 2556
สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด ภาพกิจกรรม  
 

26 ก.พ. 2557 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดโครงการบริการวิชาการ
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มีการจัดนิทรรศการต้านยาเสพติด
ณ ชั้น 2 ห้องโถงเอนกประสงค์ ตึก 19 และกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ และห่างไกลยาเสพติด
สนองนโยบายสถานศึกษ 3D กิจกรรม Management Science Healthy Day ต่อต้านยาเสพติด
ณ ลานเอนกประสงค์หน้าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาพกิจกรรม  
 

10 ก.พ. 2557 สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการบริการวิชาการ
"เผยแพร่ความรู้เศรษฐกิจพอเพียง สร้างความรู้ สร้างรายได้สู่ชุมชน และบูรณาการให้ชุมชนเข้มแข็ง"
ให้กับชุมชนบ้านดอนบม จังหวัดขอนแก่น ณ โรงเีรียนบ้านดอนบม ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ภาพกิจกรรม  
 
 
7 ก.พ. 2557 สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านงานสารบรรณ ณ ห้อง CL107 ศูนย์การศึกษามหาวิทาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น
ภาพกิจกรรม
 

25 ม.ค. 2557 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
ร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการทางคอมพิวเตอร์ ณ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามภาพกิจกรรม   
 

22 ม.ค. 2557 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
โครงการบริการวิชาการเรื่อง การพัฒนาทักษะความรู้ทางด้านฮาร์ดแวร์และสื่อสัญญาณ
ณ โรงเรียนเทศบาล๕ บ้านหนองผักก้าม อำเภอเมือง จังหวัดเลย ภาพกิจกรรม   
 

15 ม.ค. 2557 สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ
จัดโครงส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม
"ผ้าป่าหนังสือธรรมมะและเครื่องกันหนาวสำหรับพระสงฆ์" ณ วัดโพนค่าย บ้านโพนค่าย อ.เมือง จ.เลย ภาพกิจกรรม   
 

25 ธ.ค. 2556 สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ
จัดโครงการสร้างเครือข่าย และประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาการจัดการ อาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ภาพกิจกรรม   
 

25 ธ.ค. 2556
สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ
จัดโครงการบริการวิชาการ จัดผ้า จัดดอกไม้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย
ภาพกิจกรรม   
 

14 ธ.ค. 2556
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
จัดโครงการพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ภาพกิจกรรม   
 
 
7 ธ.ค. 2556
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจด้านภาษาสู่ประชาคมอาเซียน
ณ ห้องประชุมอาทิตย์กำลังเอก อาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภาพกิจกรรม  
    
 

6 ธ.ค. 2556
กิจกรรมแม็คโครมิตรแท้โชห่วยร่วมกับนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ผลการแข่งขันการพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ปี 2556 ได้แก่
รางวัลชนะเลิศ มูลค่า 5,000 บาท ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 มูลค่า 3,000 บาท ได้แก่ สาขาวิชาการตลาด
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 มูลค่า 2,000 บาท ได้แก่ สาขาวิชาการตลาด
ร่วมรับรางวัลโดยอาจารย์เหมวดี กายใหญ่ และ อาจารย์เกศนี จึงวัฒนตระกูล
ภาพกิจกรรม  
 

2 ธ.ค. 2556 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการ
“เสริมสร้างความรู้และสืบสานโครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริ” (ฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)
ณ หน่วยพิทักษ์ป่าห้วยหินลับ บ้านเจริญ ตำบลเลยวังไสย์ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ภาพกิจกรรม  
 

9 พ.ย. 2556 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการความรู้ทางด้านฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
และจรรยาบรรณของนักคอมพิวเตอร์
ภาพกิจกรรม  
 


6 พ.ย. 2556 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาัลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
จังหวัดหนองคาย มีการจัดทำโครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทยลงแขกเกี่ยวข้าวนานาชาติปี 2556
คณะวิทยาการจัดการ ส่งทีมแข่งขันเกี่ยวข้าวนานาชาติ นำทีมโดย รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ
อาจารย์เหมวดี กายใหญ่ และอาจารย์ขนิษฐา หาระคุณ หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม และทีม
นายกสโมสรนักศึกษา จำนวน 10 คน
ภาพกิจกรรม  

 

6 พ.ย. 2556 สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ปฐมนิเทศนักศึกษาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาพกิจกรรม  
 

6 พ.ย.2556 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ปฐมนิเทศนักศึกษาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาพกิจกรรม  
 

5 ก.ย. 2556
คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคายร่วมประชุมปรึกษาหารือการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาการศึกษาร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภาพกิจกรรม
 
 

29 ส.ค. 2556 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดี และผลงานของคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ภาพกิจกรรม
 
 


18 ส.ค. 2556 คณะวิทยาการจัดการ มหาิวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดโครงการ OPEN HOUSE ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภาพกิจกรรม  

 

4 ส.ค. 2556 คณะวิทยาการจัดการ มหาิวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่ีวมพิธีไหว้คร
ูและร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และสานสัมพันธ์น้องพี่ กศ.พ. ภาพกิจกรรม
 
 

31 ก.ค. 2556 คณะวิทยาการจัดการ มหาิวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดโครงการคนดีศรี วจ. และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นไทเลย
ณ อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคาร 19 ภาพกิจกรรม
 
 

30 ก.ค. 2556 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2555
เข้าตรวจการดำเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ ณ ห้องประชุมศรีสองรัก คณะวิทยาการจัดการ ภาพกิจกรรม
 
 

18-19 ก.ค. 2556 สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย
วันเข้าพรรษาประจำปี 2559 ณ วันสันตยาวาสและวัดถ้ำพญานาค
ภาพกิจกรรม  
 

10 ก.ค. 2556 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดการประกวด ดาว - เดือน ประจำปีการศึกษา 2556 ภาพกิจกรรม  
 

10 ก.ค. 2556 สาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชาการจัดการ จัดโครงการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย
(การจัดทำผ้าป่าหนังสือธรรมะ) ณ วัดสันตยาวาส บ้านกำเนิดเพชร อำเภอเมือง จังหวัดเลย ภาพกิจกรรม
 

3 ก.ค. 2556 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดประชุมคณาจารย์ครั้งที่ 1/2556 ภาพกิจกรรม
 

3 ก.ค. 2556 สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
จัดโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่บัญชี ภาพกิจกรรม
 
 

21 มิ.ย. 2556 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประชุมชี้แจง ร่วมกับบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด
จัดทำกิจกรรมพิเศษภายใต้โครงการ “แม็คโครมิตรแท้โชห่วย” ครั้งที่ 2 ภาพกิจกรรม
 


24 มิ.ย. 56 สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
จัดโครงการออกค่ายสู่สังคมณ โรงเรียนโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย ภาพกิจกรรม
 

 

20 มิ.ย. 56 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาัลัยราชภัฏเลย จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556
ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ศูนย์ดอนบม ภาพกิจกรรม
 
 

19 มิ.ย. 56 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาัลัยราชภัฏเลย จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556
ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเ้ลย ภาพกิจกรรม
 
 

12 มิ.ย. 56 สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลังออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ภาพกิจกรรม
 
 

3 มิ.ย. 56 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รับรายงานตัวและปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖
ภาพกิจกรรม
 
 

29-30 พ.ค. 56 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
"การจัดทำแผนยุทธศาตร์ของคณะวิทยาการจัดการ ปี 2557-2560" ณ ห้องประชุมศรีสองรัก คณะวิทยาการจัดการ ภาพกิจกรรม
 

21พ.ค.56 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
เรื่อง การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ ณ ห้องประชุมศรีสองรัก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภักเลย
ภาพกิจกรรม
 
 

15-19 พ.ค.56
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เข้าเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพิ่มคุณค่า ตำรา และหนังสือวิชาการระดับอุดมศึกษา”
ณ โรงแรมซิตี้ บีช รีสอร์ท หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภาพกิจกรรม
 
 

30 เม.ย.-3 พ.ค. 56 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดการฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2554-2555
ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภาพกิจกรรม 1 พ.ค. 2556
 

24 เม.ย. 56 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยแห่งชาติดงโดก ภาพกิจกรรม
 

11 เม.ย. 56 คณะวิทยาการจัดการ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์
รดน้ำดำหัวขอพรผู้บริหารและผู้อาวุโส ภาพกิจกรรม
 


5-9 เม.ย. 56 โครงการศึกษาดูงานการจัดการระหว่างประเทศ ของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป ระดับบัณฑิตศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภาพกิจกรรม

 

1 เม.ย. 56 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศึกษาดูงาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ภาพกิจกรรม
 

26 มี.ค. 56 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ศึกษาดูงาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ภาพกิจกรรม
 

21-22 ก.พ. 56 สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จัดอบรมการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ด้วยโปรแกรมกราฟิก Photoshop และ Illustrator ภาพกิจกรรม
 

11 ก.พ.56 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เข้าศึกษาดูงาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
และเข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการและงานประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมศรีสองรัก
คณะวิทยาการจัดการ มหาิวิทยาลัยราชภัฏเลย ภาพกิจกรรม
 

21 ม.ค. 56 ประชุมกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ภาพกิจกรรม
 
  


  » งานบัณฑิตศึกษาประจำคณะ

  » สาขาวิชาการบัญชี

  » สาขาวิชาการจัดการ

  » สาขาวิชาการตลาด

  » สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

  » สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

  » สาขาวิชานิเทศศาสตร์

  » สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

» สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์» งานประกันคุณภาพการศึกษา

» รายงานประจำปี
  » รานงานประเมินตนเอง

  » ตรวจผลการเรียน


ขอความร่วมมือ
ตอบแบบความพึงพอใจของผู้เข้าชมเว็บไซต์
ของคณะวิทยาการจัดการ

เชิญค่ะ

ผลการตอบแบบความพึงพอใจ


จำนวนผู้เข้าชม

visit counter for blogspot

เริ่ม วันที่ 6 สิงหาคม 2552 

สงวนลิขสิทธิ์ @ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
234 ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทร. 0-4283-5231