กลับหน้าหลัก
   
อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยศาตราจารย์นารี ชาติมาลากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
บธ.บ.การบัญชี
บธ.ม.บริหารธุรกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิต ทิพรส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
บธ.บ.การบัญชี
ศศ.ม.เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
นายสนั่น พรมศิลา
อาจารย์
บช.บ.บัญชี
บธ.ม.บริหารธุรกิจ

นายชินเชิง แก้วก่า
อาจารย์
ศศ.บ. การบัญชี
บธ.ม.บัญชีการเงิน

นางสาวเกศนี จึงวัฒนตระกูล
อาจารย์
บธ.บ.การบัญชี
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
บธ.ม.การบัญชี

นางอำภาภัทร์ วสันต์สกุล
อาจารย์
ศศ.บ.การบัญชี
บธ.ม.บริหารธุรกิจ


ว่าที่ร้อยเอก นรชัย สอนใส
อาจารย์
บธ.บ.การบัญชี
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
นางอุไรวรรณ บุษทิพย์
อาจารย์
บธ.บ.การบัญชี
บช.ม.การบัญชี

ดร. ศิริขวัญ จันลาศรี
อาจารย์
บธ.บ.การบัญชี
บช.ม.การบัญชี
ปร.ด. การบัญชี
นางสาวสาธิยา กลิ่นสุคนธ์
อาจารย์
บธ.บ.การบัญชี
บธ.ม.การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม
นางสาวขนิษฐา หาระคุณ
อาจารย์
บช.บ.การบัญชี
บช.ม.การบัญชี
นางสาววนันพรณ์ ชื่นพิบูลย์
อาจารย์
บธ.บ.การบัญชี
บช.ม.การบัญชี
นางเมชยา ท่าพิมาย
อาจารย์
บธ.บ.การบัญชี
บช.ม.การบัญชี
นายสัญญา เนียมเปรม
อาจารย์
บช.บ.การบัญชี
บช.ม.การบัญชี
นางสาวเพลินพิศ โพธิ์วัน
อาจารย์
บธ.บ.การบัญชี
บช.ม.การบัญชี
นางสาวนริศรา ธรรมรักษา
อาจารย์
บธ.บ.การบัญชี
บช.ม.การบัญชี
อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ ผกากรอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กศ.บ.สังคมศึกษา
ศศ.ม.เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
DM-H.R.M Doctor in Management Major in Human Resource Management
ดร.ทัศนา กุลัตถ์นาม
อาจารย์
ทษ.บ.เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
ศ.ม.เศรษฐศาสตร์
ปร.ด.ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
นางวรินทร์ธร โตพันธ์
อาจารย์
ศ.บ.เศรษฐศาสตร์
ศ.ม.เศรษฐศาสตร์

ูผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต พระพินิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศศบ. สังคมศาสตร์
ศ.ม. เศรษฐศาสตร์
บธ.ม.การจัดการโลจิสติกส์
ปร.ด.เศรษฐศาสตร์

นายนิกร น้อยพรม
อาจารย์
ศศ.บ.เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ศ.ม. เศรษฐศาสตร์
ิอาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาการจัดการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีวรรณ์ บังเกิด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กศ.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
บธ.ม.บริหารการเงิน
ดร.วิไลรัตน์ สุภามา
อาจารย์
บธ.บ.การบัญชี
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
กจ.ด.การจัดการ
ดร.อัญชลี โกกะนุช
อาจารย์
ศศ.บ.อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
พบ.ม.เทคโนโลยีการบริหาร
บธ.ด.บริหารธุรกิจ

ดร.อารีรัตน์ ภูธรรมะ
อาจารย์
ศศ.บ.การจัดการทั่วไป
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
ปร.ด.บริหารธุรกิจ
นางเหมวดี กายใหญ่
อาจารย์
บช.บ.การบัญชี
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
นางสาวศศิธร กกฝ้าย
อาจารย์
คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
นางพรรณธวรรณ บุตรดีสุวรรณ
อาจารย์
คบ.ภาษาอังกฤษ
บธ.ม. บริหารธุรกิจ
นายพลกร วงศ์ลา
อาจารย์
ทล.บ.การจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
นางสาวตะวันรอน สังยวน
อาจารย์
บธ.บ.การตลาด
บธ.ม บริหารธุรกิจ
นางสาวกานต์ธีรา นามวงศ์
อาจารย์
บธ.บ.การบัญชี
บธ.ม.บริหารธุรกิจ


นางสาวเมทยา อิ่มเอิบ
อาจารย์
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
นางเยาว์ธิดา รัตนพลแสน
อาจารย์
บธ.บ.การตลาด

บธ.ม. บริหารธุรกิจ
นางสาวอภิรดี คำไล้
อาจารย์
ศศ.บ.การบัญชี
บธ.ม.บริหารธุรกิจ

นางสาวญาณินท์ ทองมาก
อาจารย์
ศบ.เศรษฐศาสตร์บัณฑิต
ศม. เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต
นางวิลัยพร ยาขามป้อม
อาจารย์
ศศ.บ.การจัดการ
บธ.ม.การจัดการทั่วไป
นายวีระยุทธ รัชตเวชกุล
อาจารย์
บธ.บ.การเงิน
บธ.ม.
นางกุลกวิลตร์ นันรวีโรจน์
อาจารย์
B.BA.International Business Management
MSc.Business with Consumer Psychology
นายปรีชา ศรีกงพาน
อาจารย์
ศศ.บ.เศรษฐศาสตร์ธูรกิจ
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
นายจีราวัฒน์ มันทรา
อาจารย์
บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
บธ.ม.การจัดการทั่วไป
   
อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

นางสาวชรินทร์ญา หวังวัชรกุล
อาจารย์
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร์

นางสาวภัทร์ณัฐสุดา จารุธีรพันธุ์
อาจารย์
บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
บธ.ม.บริหารธุรกิจ

นางสาววัชรีภรณ์ ดีสุทธิ
อาจารย์
บธ.บ.คอมพิวเตอร์
บธ.ม.ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

 

 

นายชวลิต ยศสุนทร
อาจารย์
บธ.บ.คอมพิวเตอร์
วท.ม.ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

 

นางสาวปฐมาวดี คำทอง
อาจารย์
บธ.บ.คอมพิวเตอร์
วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

นายวรกร พมิพาคุณ
อาจารย์
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ

 นางสาวณิชนันทน์ จงใจสิทธิ์
อาจารย์
บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ


นางสาวไหมคำ ตันติปทุม
อาจารย์
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ
วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร์


อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาการตลาด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ดิษฐพรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
บธ.บ.การตลาด
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
กจ.ด. การจัดการ

ดร.จารุพร มีทรัพย์ทอง
อาจารย์
บธ.บ.การตลาด
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
ปร.ด. การตลาด

นางสาวกิติยา คีรีวงก์
อาจารย์
บธ.บ.การตลาด
บธ.ม.การตลาด

นางสาววรรณวิสา ไพศรี
อาจารย์

วท.บ.วิทยาศาสตร์บัณฑิต(สถิติ)
บธ.บ.การตลาด
บธ.ม.การตลาด
นางสาวศิริรัตน์ คำใส
อาจารย์
บธ.บ.การตลาด
บธ.ม.การตลาด
นางสาวอรจิต ชัชวาลย์
อาจารย์

บธ.บ.การเงิน
บธ.ม.การตลาด
อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
รองศาสตราจารย ์ดร.ปฤฐฏาง จันทร์บุญเรือง
รองศาสตราจารย ์
บธ.บ.การประชาสัมพันธ์
นศ.ม.นิเทศศาสตร์พัฒนาการ
ปร.ด. สื่อสารมวลชน
ดร.พรหมพงษ์ มหพรพงษ์
อาจารย์
นศ.บ.นิเทศศาสตร์
ค.บ. การประถมศึกษา
ศศ.ม.ไทยศึกษาเพื่อการพัฒนา
ปร.ด.ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ วรรณอุดม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อ.บ.ภาษาไทย
นศ.ม.สื่อสารมวลชน
นศ.ด.นิเทศศาสตร์

นางณัฐฐิญา พัวรุ่งโรจน์
อาจารย์
ศศ.บ.นิเทศศาสตร์
นศ.ม.สื่อสารมวลชน

นางสาวอัญญาภัสสร ชลพัชร์สิทธิกุล
อาจารย์
ศศ.บ.ภาษาไทย
นศ.ม.สื่อสารมวลชน
นายธรรมสรณ์ นิยมรัตน์จรูญ
อาจารย์
คอ.บ. ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
ศศ.ม.ศิลปกรรมศาสตร์ นฤมิตศิลป์
อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย
อาจารย์
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
MSc. Tourism Management
ปร.ด.การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
นางรภัสสา ชาติกุล
อาจารย์
ศศ.บ.อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
บธ.ม.การจัดการบริการ

นางสาววรากรณ์ ใจน้อย
อาจารย์
ศศ.บ.อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ศศ.ม.การจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม

นางสาวววิศิษฐ์ศิริ ชูสกุล
อาจารย์
บธ.บ. การจัดการการโรงแรมและท่องเที่ยว
M.A. (International Tourism@Hotel Management)
นางปรียาพร อมรหิรัญวงศ์
อาจารย์
บธ.บ. การจัดการการโรงแรมและท่องเที่ยว
M.A. (International Tourism@Hotel Management)
นางสาวอลิสา โวหารกล้า
อาจารย์
บธ.บ. การจัดการการโรงแรมและท่องเที่ยว
บธ.ม.การจัดการท่องเที่ยว
อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

 

นายไพโรจน์ ชัชวาลย์
อาจารย์
บธ.บ. การจัดการทั่วไป
บธ.ม. การจัดการโลจิสติกส์

นางสาวณปาล อุทยารัตน์
อาจารย์
บธ.บ. การจัดการทั่วไป แขนงการตลาด
บธ.ม. การจัดการโลจิสติกส์

 

นางสาวปรางทิพย์ ศรีวิชัย
อาจารย์
ศศ.บ. ภาษาไทย
บธ.ม. การจัดการโลจิสติกส์

 

นางสาวรัชนีวรรณ พูลสวัสดิ์
อาจารย์
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
บธ.ม. การจัดการโลจิสติกส์

 

นางพิทยา อยู่สกุล
อาจารย์
บธ.บ. การเงินการธนาคาร
บธ.ม. การจัดการโลจิสติกส์

 

   
อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาการเงิน
นางสาววรรณวิศา นครขวาง
อาจารย์
บธ.บ.การเงิน
บธ.ม.การเงินและการธนาคาร
นางสาวจิราวดี กำยาน
อาจารย์
บธ.บ.การบัญชี
บธ.ม.การเงินและการธนาคาร

สงวนลิขสิทธิ์ @ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
234 ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 โทร. 0-4283-5231