กลับหน้าหลัก
   
บุคลากรประจำคณะ
 

นางวลีรัตน์ ชัยสิทธิ์
รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี
 


นางประกาย นามผา
นักวิชาการเงินและบัญชี


นางณัฐฐิญา สุขะ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร


นายพิพัธน์ วังคำ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร


นางอรอะนงค์ หล่มเหลา
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

 


นางสาวลลิตา ศรีกระทุม
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร


นางสาวรัชพรรณ ชีพพาณิช
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 


นายอนุสรณ์ พรหมมาศ
นักวิชาการพัสดุ

 

นางจันทร์วิสา ภูคำอ่อน
พนักงานทั่วไป

 

นางประสิทธิ์ บุญป้อง
แม่บ้าน

นางวินิจ บับภาเอก
พนักงานทั่วไป

นางบุผา จันทะวัน
แม่บ้าน

สงวนลิขสิทธิ์ @ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
234 ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 โทร. 0-4283-5231