กลับหน้าหลัก
   

ประวัติความเป็นมา
ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

--------------คณะวิชาวิทยาการจัดการได้ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูเมื่อ พ.ศ. 2527 มีนายธวัชชัย สีสุกอง เป็นหัวหน้าคณะ คนแรก โดยการดำเนินงานในระยะแรกได้เปิดสอนในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาศิลปศาสตร์ วิชาเอกเศรษฐ ศาสตร์สหกรณ์ โครงสร้างการบริหารประกอบด้วย 5 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาการตลาด ภาควิชาบัญชีและการเงิน ภาควิชา บริหารธุรกิจ และสหกรณ์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์และภาควิชานิเทศศาสตร์ปี พ.ศ. 2538 คณะวิชาวิทยาการจัดการได้เปลี่ยนคำเรียก ใหม่เป็น คณะวิทยาการจัดการใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษว่า "Faculty of Management Science" ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 และให้เรียกหัวหน้าคณะเป็นคณบดีปี พ.ศ. 2541 คณะวิทยาการจัดการได้เปลี่ยนโครงสร้างการบริหารเป็น แบบโปรแกรมวิชาโดยแบ่ง เป็น 6 โปรแกรมวิชาได้แก่ โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด) โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (การบัญชี) โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ และโปรแกรม วิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวปี พ.ศ. 2550 คณะวิทยาการจัดการได้เปลี่ยนโครงสร้างการบริหารเป็นแบบสาขาวิชาปัจจุบัน คณะวิทยาการจัดการได้เปิดสอนหลักสูตร 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจ และหลักสูตรศิลปศาสตร์ ในหลักสูตรบริหารธุรกิจ ประกอบด้วย บริหารธุรกิจ(การตลาด) บริหารธุรกิจ(การบัญชี) บริหารธุรกิจ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) และ การจัดการทั่วไป ส่วนหลักสูตรศิลปศาสตร์ประกอบด้วย นิเทศศาสตร์ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ปัจจุบันคณะวิทยาการจัดการมีอาคารสำนักงาน 1 หลัง ที่ใช้เป็นห้องสำนักงานคณะ ห้องพักอาจารย์ ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการการตลาด ห้องปฏิบัติการบริหารธุรกิจ ห้องสมุด และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ส่วนห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีด อยู่ที่ ชั้น 4 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น ยังไม่มีอาคารเรียนเป็นของตนเอง

 

สงวนลิขสิทธิ์ @ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
234 ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 โทร. 0-4283-5231