***ยินดีต้อนรับเข้าสู่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย***


  »
 Home

  » Contact Us

  » ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

  » ประวัติความเป็นมา

  » กรอบการดำเนินงาน

  » หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร

  » คณะผู้บริหารประจำคณะ

  » คณะกรรมการประจำคณะ

  » คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

  » คณาจารย์ประจำคณะ

  » กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะ

  » บุคลากรประจำคณะ

  » ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

  » จุลสารดอกฝ้าย

  » ปฏิทินกิจกรรมคณะ

  » จำนวนนิสิตนักศึกษา

 » ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ

 » 
จรรยาบรรณของนักวิจัยสำหรับคณาจารย์

 » อัตลักษณ์ไทเลย
» ศิลปะและวัฒนธรรมไทย
»  การจัดการความรู้ KMอัตลักษณ์ของบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ
"ทักษะดี มีวินัย ใฝ่อาสา พัฒนาตนเองและท้องถิ่น"
>> ภาพกิจกรรม

6 พฤศจิกายน 2560 โครงการอำลาพี่ จากใจน้อง คณะวิทยาการจัดการ ณ ห้องโถง อาคารสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
คลิกดูภาพกิจกรรม

6 พฤศจิกายน 2560 โครงการแนะแนวและเทคนิคการเขียนเรซูเม่ ให้แก่นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
คลิกดูภาพกิจกรรม

1 พฤศจิกายน 2560 โครงการวิทยาการจัดการร่วมใจใส่บาตร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 19)
คลิกดูภาพกิจกรรม

1 พฤศจิกายน 2560 นิทรรศการเผยแพร่ "ศาสตร์พระราชา สู่การเรียนรู้" เพื่อน้อมนำหลักการตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณห้องโถง อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา(อาคาร19)
คลิกดูภาพกิจกรรม

31 ตุลาคม 2560 การแข่งขันตอบคำถามทางบัญชี โดยอุปถัมภ์สิงหเสนีสมาคม โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการ จังหวัดเลย เป็นประธานพิธีมอบถ้วยประทานจากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
คลิกดูภาพกิจกรรม

>> ข่าวประชาสัมพันธ์
>> บทความ
  


  » งานบัณฑิตศึกษา

  » 
สาขาวิชาการบัญชี

  » 
สาขาวิชาการจัดการ

  » 
สาขาวิชาการตลาด

  » 
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
     และการโรงแรม


  »
 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
     ธุรกิจ


  » 
สาขาวิชาเทคโนโลยี
     สื่อสารมวลชน


  » 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์

  » 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
     ธุรกิจ


  » 
สาขาวิชาการจัดการ
     โลจิสติกส์


  » 
ศูนย์ข้อมูลธุรกิจคณะวิทยาการ
     จัดการ

  » 
รายงานประจำปี

  » 
งานประกันคุณภาพ
     การศึกษา


  » 
ระบบบริการการศึกษา

  » 
เว็บไซต์ศิษย์เก่า

  » 
ฐานข้อมูลนักวิจัย
     คณะวิทยาการจัดการ....ตอบแบบสอบถาม
คลิ๊ก!!!!!...

จำนวนผู้เข้าชม

visit counter for blogspot

เริ่ม วันที่ 6 สิงหาคม 2552สงวนลิขสิทธิ์ @ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
234 ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 โทร. 0-4283-5231