กลับหน้าหลัก
   
อยู่ในระหว่างปรับปรุง !!!
กรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะวิทยาการจัดการ
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เหมวดี กายใหญ่
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ประเสริฐ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัญจวน ประวัติเมือง
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต พระพินิจ
ประธานสาขาวิชาระดับปริญญาโท


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ดิษฐพรม
ผู้แทนกรรมการสภาวิชาการ

ดร.อัญชลี โกกะนุช
ผู้แทนอาจารย์ในคณะฯ

ดร.ศศิธร กกฝ้าย
กรรมการและเลขานุการ

สงวนลิขสิทธิ์ @ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
234 ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 โทร. 0-4283-5231