กลับหน้าหลัก
   
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีวรรณ์ บังเกิด
ประธานกรรมการ
 

รองศาสตราจารย์ ดร.ปฤฐฎาง จันทร์บุญเรือง
รองประธานกรรมการ

คุณวิทิต ทองโสภิต
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

คุณนิพัทธ์กรณ์ ด่านวิบูลย์
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

คุณสัมพันธ์ คูณทวีภาพผล
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก


รองศาสตราจารย์ ดร.ปฤฐฎาง จันทร์บุญเรือง
ผู้แทนสภาวิชาการ

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต พระพินิจ
ผู้แทนคณาจารย์

ดร.นุปกรณ์ หาญภูวดล
ผู้แทนสภาคณาจารย์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิต ทิพรส
ประธานสาขาวิชาาปริญญาโท


นางสาวพรรณธวรรณ บุตรดีสุวรรณ
ประธานสาขาวิชาปริญญาตรี

นางสาวชรินทร์ญา กล้าแข็ง
ประธานสาขาวิชาปริญญาตรี
 

นางเหมวดี กายใหญ่
กรรมการและเลขานุการ
 

นางวิลัยพร ยาขามป้อม
ผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ของคณะกรรมการประจำคณะ
1. วางนโยบาย และกำหนดแนวทางการดำเนินงานของคณะให้สอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย
2. พัฒนา ติดตาม และตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพคณะตลอดจนควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ
3.ส่งเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม เทคโนโลยีสารสนเทศ และทะนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม
4. พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรคณะ เพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัย
5. วางระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวกับการบริหารและดำเนินการของคณะตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
หรือเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
6. พิจารณาเสนอเกี่ยวกับการขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจำในคณะต่อมหาวิทยาลัย
7. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อดำเนินการใดๆ อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
8. ให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นแก่คณบดี
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการคณะ หรือตามที่อธิการบดีมอบหมาย
 

สงวนลิขสิทธิ์ @ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
234 ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 โทร. 0-4283-5231