กลับหน้าหลัก
   
อยู่ในระหว่างปรับปรุง !!!
คณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เหมวดี กายใหญ่
ประธานกรรมการ
 

ดร.ศศิธร กกฝ้าย
รองประธานกรรมการ

นายวชิรวิชญ์ สกุลดีโชติวัฒน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.สมศักดิ์ ขจรเฉลิมศักดิ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสาวฉัตรคณา เฉียบแหลม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


นางสาวเกศนี จึงวัฒนตระกูล
กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะ

 

ดร.อัญชลี โกกะนุช
กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต พระพินิจ
กรรมการผู้แทนประธานสาขา
ระดับปริญญาโท


นางอุไรวรรณ บุษทิพย์
กรรมการผู้แทนประธานสาขาวิชา
ระดับปริญญาตรี

นางพรรณธวรรณ บุตรดีสุวรรณ
กรรมการผู้แทนประธานสาขาวิชา
ระดับปริญญาตรี

 

นางอำภาภัทร์ วสันต์สกุล
กรรมการและเลขานุการ
 

นางวลีรัตน์ ชัยสิทธิ์
รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี
หน้าที่ของคณะกรรมการประจำคณะ
1. วางนโยบาย และกำหนดแนวทางการดำเนินงานของคณะให้สอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย
2. พัฒนา ติดตาม และตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพคณะตลอดจนควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ
3.ส่งเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม เทคโนโลยีสารสนเทศ และทะนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม
4. พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรคณะ เพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัย
5. วางระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวกับการบริหารและดำเนินการของคณะตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
หรือเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
6. พิจารณาเสนอเกี่ยวกับการขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจำในคณะต่อมหาวิทยาลัย
7. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อดำเนินการใดๆ อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
8. ให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นแก่คณบดี
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการคณะ หรือตามที่อธิการบดีมอบหมาย
 

สงวนลิขสิทธิ์ @ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
234 ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 โทร. 0-4283-5231