กลับหน้าหลัก
   
อยู่ในระหว่างปรับปรุง !!!
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เหมวดี กายใหญ่
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
 

ดร.ศศิธร กกฝ้าย
รองคณบดี


ดร.ทัศนา กุลัตถ์นาม
ประธานสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์(เลย)


นางสาวกิตติยา คีรีวงก์
ประธานสาขาวิชาการตลาด (เลย)

นางสาวอัญญาภัสสร ชลพัชร์สิทธิกุล
ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (เลย)

นางสาววรากรณ์ ใจน้อย
ประธานสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (เลย)

นางสาวณัฏฐนันท์ เลิศพงษ์ศิลป์
ประธานสาขาวิชาการตลาด (ขอนแก่น)

นายธรรมสรณ์ นิยมรัตน์จรูญ
ประธานสาขาวิขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (ขอนแก่น)


นางสาวชรินทร์ญา หวังวัชรกุล
ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(เลย)


นางอุไรวรรณ บุษทิพย์
ประธานสาขาวิชาการบัญชี (เลย)

ว่าที่ร้อยเอก นรชัย สอนใส
ประธานสาขาวิชาการบัญชี(ขอนแก่น)
 
นางพรรณธวรรณ บุตรสุวรรณ
ประธานสาขาวิชาการจัดการ (เลย)
 
นางสาวญาณินท์ ทองมาก
ประธานสาขาวิชาการจัดการ(ขอนแก่น)
 

อาจารย์อำภาภัทร์ วสันต์สกุล
กรรมการและเลขานุการ
 
 

หัวหน้าสำนักงาน
คณะวิทยาการจัดการ
 

สงวนลิขสิทธิ์ @ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
234 ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 โทร. 0-4283-5231