กลับหน้าหลัก
   

ปรัชญา


คุณธรรม นำวิชาการ

วิสัยทัศน์


องค์กรแห่งการบูรณาการศาสตร์ด้านวิทยาการจัดการ
มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
สังคมและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน


พันธกิจ


1. พัฒนาระบบการบริหารงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
2. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมเป็นที่ยอมรับ สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3. ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ในด้านวิทยาการจัดการ
4. บริการวิชาการศาสตร์ด้านวิทยาการจัดการโดยบูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. สร้างเครือข่ายการเรียนรู้หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกคณะวิทยาการจัดการ
6. ส่งเสริม สนับสนุน ทำนุบำรุงศาสนาและสืบสานศิลปวัฒนธรรม
7. ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมากจากแนวพระราชดำริสงวนลิขสิทธิ์ @ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
234 ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 โทร. 0-4283-5231