กลับหน้าหลัก
   
คณะผู้บริหารประจำคณะ
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เหมวดี กายใหญ่
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
 

อาจารย์อำภาภัทร์ วสันต์สกุล
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และศิลปวัฒนธรรม


ดร.ศศิธร กกฝ้าย
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และงานวิจัย


อาจารย์เกศนี จึงวัฒนตระกูล
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
และประกันคุณภาพ

สงวนลิขสิทธิ์ @ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
234 ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 โทร. 0-4283-5231