กลับหน้าหลัก
   
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีวรรณ์ บังเกิด
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
 

รองศาสตราจารย์ ดร.ปฤฐฎาง จันทร์บุญเรือง
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิต ทิพรส
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
และศิลปวัฒนธรรม


นางเหมวดี กายใหญ่
รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ

สงวนลิขสิทธิ์ @ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
234 ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 โทร. 0-4283-5231