กลับหน้าหลัก
   
นักศึกษา ภาคปกติ
นักศึกษา ภาคพิเศษ
จำนวนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551 จำนวนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551
หมู่เรียน บ. 5101 (สาขาวิชาการบัญชี) หมู่เรียน กศ.บ. 5101 (สาขาวิชาการบัญชี)
หมู่เรียน บ. 5102 (สาขาวิชาการจัดการทั่วไป) หมู่เรียน กศ.บ. 5102 (สาขาวิชาการจัดการทั่วไป)
หมู่เรียน บ. 5103 (สาขาวิชาการตลาด) หมู่เรียน กศ.บ. 5103 (สาขาวิชาการบัญชี)
หมู่เรียน บ. 5104 (สาขาวิชาการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) หมู่เรียน กศ.บ. 5104 (สาขาวิชาการบัญชี)
หมู่เรียน บ. 5108 (สาขาวิชาการบัญชี) หมู่เรียน กศ.บ. 5105 (สาขาวิชาการตลาด)
หมู่เรียน บ. 5110 (สาขาวิชาการจัดการทั่วไป) หมู่เรียน กศ.บ. 5106 (สาขาวิชาการจัดการทั่วไป)
หมู่เรียน ศ. 5101 (สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว) หมู่เรียน กศ.บ. 5107 (สาขาวิชาการจัดการทั่วไป)
หมู่เรียน ศ. 5105 (สาขาวิชานิเทศศาสตร์) หมู่เรียน กศ.บ. 5108 (สาขาวิชาการจัดการทั่วไป)
  หมู่เรียน กศ.บ. 5109 (สาขาวิชาการจัดการทั่วไป)
จำนวนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 หมู่เรียน กศ.บ. 5110 (สาขาวิชาการจัดการทั่วไป)
หมู่เรียน บ. 5201 (สาขาวิชาการบัญชี)  หมู่เรียน กศ.บ. 5111 (สาขาวิชาการจัดการทั่วไป)
หมู่เรียน บ. 5202 (สาขาวิชาการจัดการทั่วไป)  หมู่เรียน กศ.ศ. 5101 (สาขาวิชานิเทศศาสตร์)
หมู่เรียน บ. 5203 (สาขาวิชาการตลาด)  
หมู่เรียน บ. 5204 (สาขาวิชาการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) จำนวนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552
หมู่เรียน บ. 5205 (สาขาวิชาการบัญชี) หมู่เรียน กศ.บ. 5201 (สาขาวิชาการบัญชี)
หมู่เรียน บ. 5206 (สาขาวิชาการจัดการทั่วไป) หมู่เรียน กศ.บ. 5202 (สาขาวิชาการบัญชี) 
หมู่เรียน บ. 5208 (สาขาวิชาการบัญชี) หมู่เรียน กศ.บ. 5203 (สาขาวิชาการบัญชี)
หมู่เรียน บ. 5209 (สาขาวิชาการบัญชี) หมู่เรียน กศ.บ. 5204 (สาขาวิชาการจัดการทั่วไป)
หมู่เรียน บ. 5210 (สาขาวิชาการจัดการทั่วไป) หมู่เรียน กศ.บ. 5205 (สาขาวิชาการจัดการทั่วไป)
หมู่เรียน ศ. 5207 (สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว) หมู่เรียน กศ.บ. 5206 (สาขาวิชาการจัดการทั่วไป)
หมู่เรียน ศ. 5208 (สาขาวิชานิเทศศาสตร์) หมู่เรียน กศ.บ. 5207 (สาขาวิชาการจัดการทั่วไป)
  หมู่เรียน กศ.บ. 5208 (สาขาวิชาการจัดการทั่วไป)
จำนวนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 หมู่เรียน กศ.บ. 5209 (สาขาวิชาการจัดการทั่วไป)
หมู่เรียน บ. 5301 (สาขาวิชาการบัญชี) หมู่เรียน กศ.บ. 5210 (สาขาวิชาการตลาด)
หมู่เรียน บ. 5302 (สาขาวิชาการบัญชี)   
หมู่เรียน บ. 5303 (สาขาวิชาการบัญชี) จำนวนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553
หมู่เรียน บ. 5304 (สาขาวิชาการบัญชี) หมู่เรียน กศ.บ. 5301 (สาขาวิชาการบัญชี)
หมู่เรียน บ. 5305 (สาขาวิชาการจัดการทั่วไป) หมู่เรียน กศ.บ. 5302 (สาขาวิชาการบัญชี) 
หมู่เรียน บ. 5306 (สาขาวิชาการจัดการทั่วไป) หมู่เรียน กศ.บ. 5303 (สาขาวิชาการบัญชี)
หมู่เรียน บ. 5307 (สาขาวิชาการจัดการทั่วไป) หมู่เรียน กศ.บ. 5304 (สาขาวิชาการจัดการทั่วไป)
หมู่เรียน บ. 5308 (สาขาวิชาการจัดการทั่วไป) หมู่เรียน กศ.บ. 5305 (สาขาวิชาการจัดการทั่วไป)
หมู่เรียน บ. 5309 (สาขาวิชาการตลาด) หมู่เรียน กศ.บ. 5306 (สาขาวิชาการจัดการทั่วไป)
หมู่เรียน บ. 5310 (สาขาวิชาการตลาด) หมู่เรียน กศ.บ. 5307 (สาขาวิชาการจัดการทั่วไป)
หมู่เรียน บ. 5311 (สาขาวิชาการบัญชี) หมู่เรียน กศ.บ. 5308 (สาขาวิชาการจัดการทั่วไป)
หมู่เรียน บ. 5312 (สาขาวิชาการจัดการทั่วไป) หมู่เรียน กศ.บ. 5309 (สาขาวิชาการจัดการทั่วไป)
  หมู่เรียน กศ.บ. 5310 (สาขาวิชาการตลาด)
จำนวนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 หมู่เรียน กศ.บ. 5311 (สาขาวิชาการจัดการทั่วไป)
หมู่เรียน บ. 5401 (สาขาวิชาการบัญชี)  
หมู่เรียน บ. 5402 (สาขาวิชาการบัญชี) จำนวนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554
หมู่เรียน บ. 5403T (สาขาวิชาการบัญชี) หมู่เรียน กศ.ศ.5401 (สาขาวิชานิเทศศาสตร์)
หมู่เรียน บ. 5404T (สาขาวิชาการบัญชี) หมู่เรียน กศ.บ. 5401 (สาขาวิชาการบัญชี)
หมู่เรียน บ. 5405 (สาขาวิชาการจัดการ) หมู่เรียน กศ.บ. 5402 (สาขาวิชาการจัดการทั่วไป)
หมู่เรียน บ. 5406 (สาขาวิชาการจัดการ) หมู่เรียน กศ.บ. 5403 (สาขาวิชาการบัญชี)
หมู่เรียน บ. 5407 (สาขาวิชาการจัดการ) หมู่เรียน กศ.บ. 5404 (สาขาวิชาการบัญชี)
หมู่เรียน บ. 5408T (สาขาวิชาการจัดการ) หมู่เรียน กศ.บ. 5405 (สาขาวิชาการจัดการทั่วไป)
หมู่เรียน บ. 5409T (สาขาวิชาการจัดการ) หมู่เรียน กศ.บ. 5406 (สาขาวิชาการจัดการทั่วไป)
หมู่เรียน บ. 5410 (สาขาวิชาการตลาด) หมู่เรียน กศ.บ. 5407 (สาขาวิชาการจัดการทั่วไป)
หมู่เรียน บ. 5411T (สาขาวิชาการตลาด) หมู่เรียน กศ.บ. 5408 (สาขาวิชาการจัดการทั่วไป)
หมู่เรียน บ. 5412 (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) หมู่เรียน กศ.บ. 5409 (สาขาวิชาการตลาด)
หมู่เรียน บ. 5416 (สาขาวิชาการบัญชี)  
หมู่เรียน ศ. 5409 (สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม) จำนวนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555
หมู่เรียน ส.5401 (สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน) หมู่เรียน กศ.นศ.5501 (สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่้อสารมวลชน)
หมู่เรียน ศศ.5401 (สาขาวิชาการเศรษฐศาสตร์) หมู่เรียน กศ.บ. 5501 (สาขาวิชาการจัดการ)
  หมู่เรียน กศ.บ. 5502 (สาขาวิชาการจัดการ)
จำนวนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 หมู่เรียน กศ.บ. 5503 (สาขาวิชาการบัญชี)
หมู่เรียน นส.5401 (สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน) หมู่เรียน กศ.บ. 5504 (สาขาวิชาการบัญชี)
หมู่เรียน บ. 5501 (สาขาวิชาการบัญชี) หมู่เรียน กศ.บ. 5505 (สาขาวิชาการบัญชี)
หมู่เรียน บ. 5502 (สาขาวิชาการบัญชี) หมู่เรียน กศ.บ. 5506 (สาขาวิชาการตลาด)
หมู่เรียน บ. 5503 (สาขาวิชาการบัญชี) หมู่เรียน กศ.บ. 5507 (สาขาวิชาการจัดการ)
หมู่เรียน บ. 5504T (สาขาวิชาการบัญชี) หมู่เรียน กศ.บ. 5508 (สาขาวิชาการจัดการ)
หมู่เรียน บ. 5505T (สาขาวิชาการบัญชี) หมู่เรียน กศ.บ. 5509 (สาขาวิชาการจัดการ)
หมู่เรียน บ. 5506 (สาขาวิชาการตลาด) หมู่เรียน กศ.บ. 5510 (สาขาวิชาการจัดการ)
หมู่เรียน บ. 5507T (สาขาวิชาการตลาด) หมู่เรียน กศ.บ. 5511 (สาขาวิชาการจัดการ)
หมู่เรียน บ. 5508 (สาขาวิชาการจัดการ)  
หมู่เรียน บ. 5509 (สาขาวิชาการจัดการ)  
หมู่เรียน บ. 5510T (สาขาวิชาการจัดการ)  
หมู่เรียน บ. 5511T (สาขาวิชาการจัดการ)  
หมู่เรียน บ. 5512 (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  
หมู่เรียน บ. 5513 (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  
หมู่เรียน บ. 5516 (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  
หมู่เรียน ศ.5508 (สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม)  
หมู่เรียน ศบ.5501 (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)  
หมู่เรียน ศบ.5502 (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)  
หมู่เรียน บ.5514 (สาขาวิชาการบัญชี)  
หมู่เรียน บ.5515 (สาขาวิชาการจัดการ)  

สงวนลิขสิทธิ์ @ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
234 ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 โทร. 0-4283-5231