กลับหน้าหลัก
   
คู่มีฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
แบบฟอร์มใบแจ้งออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
แบบฟอร์มประวัติย่อสาขาวิชาการจัดการทั่วไป
แบบฟอร์มประวัติย่อสาขาวิชาการตลาด
แบบฟอร์มประวัติย่อสาขาวิชาการบัญชี
แบบฟอร์มประวัติย่อสาขาวิชานิเทศศาสตร์
แบบฟอร์มประวัติย่อสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
แบบฟอร์มประวัติย่อสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
รวมสถานที่ฝึกงาน ปี 2548
รวมสถานที่ฝึกงาน ปี 2549
รวมสถานที่ฝึกงาน ปี 2550
รวมสถานที่ฝึกงาน ปี 2551
รวมสถานที่ฝึกงาน ปี 2552
รวมสถานที่ฝึกงาน ปี 2553

สงวนลิขสิทธิ์ @ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
234 ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 โทร. 0-4283-5231