ทุนการศึกษา

การให้ทุนนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2561

อาศัยข้อบังคับมูลนิธิเพื่อพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หมวดที่ 2 ข้อ 4 ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษา แก่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิเพื่อพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ ประกอบมติที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ มีมติประกาศตามเอกสารแนบ