หลักสูตรที่เปิดสอน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มุ่งมั่นพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัย ตามสถานการณ์เปลี่ยนแปลงของโลก ระบบเศรษฐกิจ ความต้องการของตลาดแรงงาน และความต้องการของท้องถิ่น ปัจจุบันได้เปิดสอนในระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) และในระดับปริญญาตรี 4 หลักสูตร คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรบัญชีบัณฑิต และหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ทั้งนี้ มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ (Work-based Learning) คือ การเรียนภาคทฤษฎีควบคู่กับการฝึกปฏิบัติงานจริง โดยให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์จริงผ่านรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาสหกิจศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) มีความคิดสร้างสรรค์ มีวิจารณญาณ สามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความใฝ่รู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สามารถออกไปรับใช้ชุมชนท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ