เกี่ยวกับคณะ

ประวัติความเป็นมาของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

            คณะวิทยาการจัดการได้ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2527 มีนายธวัชชัย  สีสุกอง  เป็นหัวหน้าคณะคนแรก  โดยการดำเนินงานในระยะแรกได้เปิดสอนในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาศิลปศาสตร์  วิชาเอกเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  โครงสร้างการบริหารงานประกอบด้วย  5  ภาควิชา  ได้แก่  ภาควิชาการตลาด  ภาควิชาบัญชีและการเงิน  ภาควิชาบริหารธุรกิจและสหกรณ์  ภาควิชาเศรษฐศาสตร์และภาควิชานิเทศศาสตร์

ปี พ.ศ. 2538  คณะวิชาวิทยาการจัดการได้เปลี่ยนคำเรียกใหม่เป็นคณะวิทยาการจัดการใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษว่า “Faculty  of  Management  Science”  ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538  และให้เรียกหัวหน้าคณะเป็นคณบดี

ปี พ.ศ. 2541  คณะวิทยาการจัดการได้เปลี่ยนโครงสร้างการบริหารเป็นแบบโปรแกรมวิชาโดยแบ่งเป็น  6  โปรแกรมวิชา  ได้แก่ โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)  โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (การบัญชี) โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์และโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ปีการศึกษา 2553 คณะวิทยาการจัดการได้เปิดสอนหลักสูตร  2  หลักสูตร  ได้แก่  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตและหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  ประกอบด้วย  สาขาวิชาการตลาด  สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการจัดการทั่วไป และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  ส่วนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  ประกอบด้วย สาขาวิชานิเทศศาสตร์  และสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  คณะวิทยาการจัดการมีอาคารสำนักงาน 1 หลัง ที่ใช้เป็นห้องสำนักงานคณะ ห้องพักอาจารย์  ห้องประชุม  ห้องปฏิบัติการการตลาด ห้องปฏิบัติการบริหารธุรกิจ ห้องสมุด และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ส่วนห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีดอยู่ที่ ชั้น 4 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น ยังไม่มีอาคารเรียนเป็นของตนเอง

ปีการศึกษา 2557  คณะวิทยาการจัดการได้เปิดสอนระดับปริญญาตรี จำนวน 4 หลักสูตร และระดับบัณฑิตศึกษา 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรในระดับปริญญาตรี  ได้แก่  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ประกอบด้วย สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการบัญชี  สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาใหม่ คือ  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  ประกอบด้วยสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์และแขนงวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ และหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการมีอาคารสำนักงาน 1 หลัง ที่ใช้เป็นห้องสำนักงานคณะ ห้องพักอาจารย์  ห้องประชุมศรีสองรัก ห้องสมุด ห้องศูนย์ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย ส่วนห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีดภาษาไทยจำนวน 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีดไฟฟ้า 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์จำนวน 3 ห้อง ห้องปฏิบัติการทางการบัญชี  1 ห้อง และห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ อยู่ที่ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  (อาคาร 19)

ปีการศึกษา 2558 คณะวิทยาการจัดการได้ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยได้มีการจัดทำหลักสูตรใหม่จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน  มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรนิเทศ ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เปลี่ยนเป็น หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ และปรับปรุงหลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร คือ ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ดังนั้น จึงได้เปิดสอนระดับปริญญาตรี จำนวน 4 หลักสูตร 9 สาขาวิชา ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยทุกหลักสูตรดังนี้

  1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จำนวน 6 สาขาวิชา

1.1 สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)

1.2 สาขาวิชาการจัดการ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)

1.3 สาขาวิชาการตลาด  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)

1.4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)

1.5 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556)

1.6 สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)

  1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต จำนวน 1 สาขาวิชา

2.1 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553)

  1. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต จำนวน 1 สาขาวิชา

3.1 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)

  1. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต จำนวน 1 สาขาวิชา

4.1 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558)

ปีการศึกษา 2559 คณะวิทยาการจัดการได้ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จำนวน 1 หลักสูตร คือ สาขาวิชาการจัดการ  สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการตลาด  ปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต จำนวน 1 หลักสูตรคือ  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต จำนวน 1 หลักสูตร สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ดังนั้น จึงได้เปิดสอนระดับปริญญาตรี จำนวน 4 หลักสูตร 9 สาขาวิชา ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยทุกหลักสูตรดังนี้

  1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จำนวน 6 สาขาวิชา

1.1 สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)

1.2 สาขาวิชาการจัดการ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)

1.3 สาขาวิชาการตลาด  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)

1.4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)

1.5 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556)

1.6 สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)

  1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต จำนวน 1 สาขาวิชา

2.1 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)

  1. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต จำนวน 1 สาขาวิชา

3.1 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)

  1. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต จำนวน 1 สาขาวิชา

           4.1 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558)