โครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ ในกิจกรรม “สร้างฝาย ถวายพ่อหลวง”

กิจกรรมดีๆ ที่ต้องแชร์ 👉👉👉
ในวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เหมวดี  กายใหญ่ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และอาจารย์รัชนีวรรณ พูลสวัสดิ์ ประธานสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ นําทีม คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จํานวน กว่า 80 คน จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ ในกิจกรรม “สร้างฝาย ถวายพ่อหลวง” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้ถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอัน เนื่องมาจากแนวพระราชดําริ การทําเกษตรอินทรีย์ รวมถึงทํากิจกรรมบวชป่าและสร้างฝายชะลอน้ํา ณ ภูหอ บ้านหนองบัว ตําบลภูหอ อําเภอภูหลวง จังหวัดเลย