เศรษฐศาสตร์คืออาวุธทางปัญญา ไม่ใช่วิชาชีพ แต่ทุกอาชีพควรมีความรู้เศรษฐศาสตร์ …. เปิดรับสมัครแล้วนะคะ