สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดโครงการอบรม “ผลิตนักนิเทศศาสตร์มืออาชีพ”🎨🎬 เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ทางการออกแบบกราฟิกดีไซน์ (graphic design) อย่างมืออาชีพ

วันที่ 16-17 มีนาคม 2562 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดโครงการอบรม “ผลิตนักนิเทศศาสตร์มืออาชีพ”🎨🎬 เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ทางการออกแบบกราฟิกดีไซน์ (graphic design) อย่างมืออาชีพ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ภาณุวัฒน์ กาหลิบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มาเป็นวิทยากรในการบรรยายครั้งนี้ สาขาวิชานิเทศศาสตร์เลย ขอขอบพระคุณ ณ โอกาสนี้ 🙏🏻 #เด็กนิเทศศาสตร์ #wearecommartsLRU #คนสร้างสรรค์สื่อ #นิเทศฯเลย ❤️