ประเมินคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ประเมินคณบดีคณะวิทยาการจัดการ วันที่ 30 ตค 62 ณ ห้องประชุมชั้น 9 คณะวิทยาการจัดการ