สาขาวิชาการจัดการ จัดโครงการ เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อาจารย์เฉลิมชัย อินทรชัยศรี ตำบลตาดข่า อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย

ในวันอังคารที่ 11 ธั

Read more

กำหนดการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต “กยศ.รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่6” ระหว่างวันที่ 7-8 มกราคม 2562 ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กำหนดการจัดกิจกรรมบร

Read more

กิจกรรมการอบรมนักประชาสัมพันธ์รุ่นใหม่ตามแนวทางศาสตร์พระราชา ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเลย และหน่วยทหารพัฒนาเคลื่อนที่ 23

ในวันที่ 12-13 ธันวา

Read more