กิจกรรมในโครงการ”วัดคุณสมบัตินักศึกษาสาขาวิชาการตลาดก่อนสำเร็จการศึกษา” สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการาจัดการ

สาขาวิชาการตลาด ได้จ

Read more

การอบรมในโครงการการเป็นผู้ประกอบการ Thailand 4.0 ภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ในวันศุกร์ที่ 30 พฤศ

Read more

ประกาศรับสมัครมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา (ป.โทและ ป.เอก) เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปีการศึกษา 2561

📢ข่าวดีสำหรับอาจารย์

Read more