คณะวิทยาการจัดการ โครงการบริการวิชาการ “บัญชีครัวเรือน สู่วิถีพอเพียง และการคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์” ณ บ้านนาวัว อ.วังสะพุง จ.เลย

คณะวิทยาการจัดการ จั

Read more

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมเข้าประกวดศิลปะการตกแต่งโต๊ะวางอาหารไทยบุฟเฟ่ต์

ขอแสดงความยินดีกับตั

Read more

สาขาวิชาการจัดการ จัดโครงการ “การจัดการอาสาพัฒนาวัดและชุมชน ประจำปี 2562” ณ อาคาร 19 (ตึก 9 ชั้น) และอาคารคณะวิทยาการจัดการ (ตึกเก่า)

สาขาวิชาการจัดการ จั

Read more

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมและเผยแพร่ความรู้สหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561″ (สำหรับนักศึกษา)

คณะวิทยาการจัดการ จั

Read more

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมและเผยแพร่ความรู้สหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561″ (สำหรับคณาจารย์และสถานประกอบการ)

โครงการพัฒนาคุณภาพบั

Read more

คณะวิทยาการจัดการ ยินดีต้อนรับคณะครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า เข้าเยี่ยมชมคณะวิทยาการจัดการ

โครงการสร้างเครือข่า

Read more

โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีบายศรีสู่ขวัญข้าว และสานสัมพันธ์นักศึกษา สาขาวิชาการเงิน คณะวิทยาการจัดการ

โครงการอนุรักษ์ศิลปว

Read more