กิจกรรมการอบรมนักประชาสัมพันธ์รุ่นใหม่ตามแนวทางศาสตร์พระราชา ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเลย และหน่วยทหารพัฒนาเคลื่อนที่ 23

ในวันที่ 12-13 ธันวา

Read more

การอบรมในโครงการการเป็นผู้ประกอบการ Thailand 4.0 ภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ในวันศุกร์ที่ 30 พฤศ

Read more