สาขาวิชาการจัดการ ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าเยี่ยมชม แลกเปลี่ยนความรู้ด้านหลักสูตร การประกันคุณภาพ และการฝึกงาน ของสาขาวิชาการจัดการ ม.ราชภัฏเลย

สาขาวิชาการจัดการ ม.

Read more