กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ Inforgraphic เพื่อการสื่อสารทางการตลาดของธุรกิจ startup สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

การเสริมสร้างผู้ประก

Read more

สาขาวิชานิเทศศาสตร์จัดอบรม “ฝึกทักษะการแสดงการเป็นผู้ประกาศและพิธีกร” ฉบับเข้มข้นให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3

สาขาวิชานิเทศศาสตร์จ

Read more

นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดโครงการจิตอาสาปรับปรุงสภาพแวดล้อมห้องเรียนและปรับภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านกำเนิดเพชร จ.เลย

วันที่ 30 มีนาคม 256

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างและพัฒนาศักยภาพ Startup สู่การเป็นผู้ประกอบการด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มและการสร้างมาตรฐานสินค้า

การอบรมเชิงปฏิบัติกา

Read more

การประชุมชี้แจงผู้ปกครอง เพื่อขอรับทุนศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ รอบที่ 1

ในวันที่ 20 มีนาคม 2

Read more

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (ศูนย์ฯ ขอนแก่น) จัดโครงการพัฒนาศิษย์เก่า หัวข้อ “พัฒนาอาชีพสร้างรายได้เสริม การเป็นผู้ประกอบการทำขนมลูกทำขนมลูกชุบ จากธัญพืชจากธัญพืชเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้เสริม”

ในวันที่ 17 มีนาคม 2

Read more