คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (ศูนย์ฯ ขอนแก่น) จัดโครงการพัฒนาศิษย์เก่า หัวข้อ “พัฒนาอาชีพสร้างรายได้เสริม การเป็นผู้ประกอบการทำขนมลูกทำขนมลูกชุบ จากธัญพืชจากธัญพืชเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้เสริม”

ในวันที่ 17 มีนาคม 2

Read more

อาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้เข้าศึกษาดูงาน ที่หออัครศิลปิน และ เข้าเยี่ยมชมเบื้องหลังการทำงาน production ที่สตูดิโอเวิร์คพอยท์

🎬 เมื่อวันที่ 11-13

Read more

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดโครงการอบรม “ผลิตนักนิเทศศาสตร์มืออาชีพ”🎨🎬 เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ทางการออกแบบกราฟิกดีไซน์ (graphic design) อย่างมืออาชีพ

วันที่ 16-17 มีนาคม

Read more

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ (สาขาวิชาการตลาดและสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

โครงการเตรียมความพร้

Read more

ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชา การประกอบการธุรกิจชุมชน “ตลาดนัดผลิตภัณฑ์ชุมชน” ของนักศึกษาภาคพิเศษ สาขาวิชาการจัดการ ศูนย์ฯ ขอนแก่น

ภาพกิจกรรมการเรียนกา

Read more