คณะวิทยาการจัดการ ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมวิทยาการสัมพันธ์ ครั้งที่ 26 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะวิทยาการจัดการ ส่

Read more

ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี เข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562

ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิ

Read more

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้จัดการแข่งขันการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในรูปแบบโปสเตอร์

โครงการแข่งขันทักษะว

Read more