คณาจารย์ประจำ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตรแก่นักเรียนชั้น ม.6 เพื่อศึกษาต่อ

หลักสูตรบริหารธุรกิจ

Read more

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมและเผยแพร่ความรู้สหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561″ (สำหรับนักศึกษา)

คณะวิทยาการจัดการ จั

Read more