คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ดำเนินการจัดทำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ร่วมมือกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะวิทยาการจัดกา

Read more