กำหนดการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต “กยศ.รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่6” ระหว่างวันที่ 7-8 มกราคม 2562 ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กำหนดการจัดกิจกรรมบร

Read more

กิจกรรมในโครงการ”วัดคุณสมบัตินักศึกษาสาขาวิชาการตลาดก่อนสำเร็จการศึกษา” สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการาจัดการ

สาขาวิชาการตลาด ได้จ

Read more

ประกาศรับสมัครมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา (ป.โทและ ป.เอก) เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปีการศึกษา 2561

📢ข่าวดีสำหรับอาจารย์

Read more