มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ รับสมัครทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบการศึกษาในระดับชั้นที่สังกัดอยู่ภายใต้โครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ปีที่ 12 ประจำปี 2560

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊

Read more

การประชุมการวิพากษ์หลักสูตร (ภายนอก) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

ในวันอังคารที่ 30 ตุ

Read more

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ดำเนินการจัดทำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ร่วมมือกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะวิทยาการจัดกา

Read more