กลับหน้าหลัก
   
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดทำโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยมีวัตถุประสงค์หลัก
คืออนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานและเผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ
แต่งกายพื้นเมือง ผ้าซิ่นไทเลย ประจำทุกวันศุกร์
การอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทย
การจัดนิทรรศการศิลปและวัฒนธรรมการแต่งกายแต่ละยุคสมัย
การแต่งพื้นเมือง ผ้าซิ่นไทเลย 
อาหารพื้นเมือง 

สงวนลิขสิทธิ์ @ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
234 ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 โทร. 0-4283-5231